Şah Hatayi ( Şah İsmail)

Konu, 'Ozanlarımız' kısmında devran tarafından paylaşıldı.

 1. devran

  devran Yönetici

  (1487- 1524) İran'da Safevi soyundan gelen bir Türk. Erdebil'de doğdu. Ana tarafından Uzun Hasan'ın torunu Bilki Aka'nın oğludur. Babası Haydar'ın ölümünden (1488) sonra dayısı tarafından iki kardeşiyle birlikte düşmanlarından kaçırılarak Şiraz'a gönderildi. Şiraz valisinin, üç kardeşi bir süre hapsettiği söylenir. Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakup'un ölümü üzerine oğlu Rüstem saltanat mücadelesinde onlardan yararlanmak amacıyla üç kardeşi hapisten kurtarır, Şah İsmail'in ağabeyi Sultan Ali, katıldığı iki savaşı da kazanarak Tebriz'e döndüğünde parlak bir törenle karşılanır. Ama üç kardeşin halk üzerinde manevi etkisi, Sultan Ali'nin kazandığı zaferler Rüstem Bey'i korkutur, onları ortadan kaldırmanın yollarını ararken durumu sezen Sultan Ali kardeşleriyle birlikte Erdebil'e kaçar. Sultan Ali yolda kendilerini izleyen Rüstem Bey'in askerleri tarafından öldürülür. Ama iki kardeşini yedi müridiyle Erdebil'e göndermeyi başarır. Şah İsmail ve kardeşi İbrahim burada müritlerince korunur. Sürekli izlendikleri için bir süre sonra Bağru dağına, oradan da Gilan, Gaskar, Reşt ve Lahican'a kaçırılırlar. Lahican'da Kar Kaya'nın evinde saklanan Şah İsmail ilk öğrenimini özel bir öğretmenden gördü. Babasının müritleri dört bir yandan onu görmeye geliyorlardı. Yakalanamadığını gören Rüstem Bey, Lacihan üzerine yürümeye hazırlanırken öldürülünce (1497), Şah İsmail harekete geçer. Müritlerini toplayıp Hazer kıyılarındaki Aravan'a (1500), oradan Erdebil'e gelir. Kendisine katılan Türk oymaklarıyla birlikte yeterince kuvvet topladığını görünce ilk olarak babasının ve Şiilere yapılan eziyetlerin öcünü alma yolunu tutar. Tebriz'e gelip taç giydiğinde (1502), babasının öcünü almış, Baku'yü zaptetmiş, Nehcivan'da Elvend Bey'i yenmiştir. Şah İsmail'in bundan sonraki yaşamı Şiiliği yaymak, Safevi devletinin sınırlarını genişletmek için yaptığı savaşlarda geçer. Devletin sınırları genişleyip Şiilik Anadolu'ya doğru hızla yayılınca Osmanlı'larla çatışır. Sonunda Çaldıran'da Yavuz'a yenilir (1514) ve kaçar. Bu yenilgiden sonra Tebriz'e döndüyse de eski gücünü yitirdiği gibi uğradığı ruhsal çöküntüyle de kendisini şaraba verir. Oğlu Tahmasb'ı yerine atabey olarak bırakır, her yılını ayrı bir kentte geçirerek yaşamını tamamlar. Azerbaycan'da iken ölür. Cenazesi Erdebil'e götürülür.

  Şah İsmail, Hatayi mahlasıyla şiirler yazdı. Sanatçı kişiliği çok zor koşullar altında geçen çocukluğu sırasında oluştu. Aruz ve heceyle yazdığı şiirler Azerbaycan edebiyatının Nesimi ve Fuzuli arasındaki döneminin en güçlü temsilcisi olduğunu kanıtlar. Özellikle heceyle yazdığı şiirler Anadolu'da gelişen tekke edebiyatını büyük ölçüde etkiler. Alevi -Bektaşi edebiyatının en güzel örneklerini sunar. Sadettin Nüzhet, şiirlerini dörde ayırıyor:
  a) Tasavvufi düşüncelerini içerenler,
  b) Aleviliği dile getirenler,
  c) Hurufiliğin ilkelerini yansıtanlar,
  d) Aşıkane olanlar.
  Aruzla yazdığı şiirlerinin ise daha çok tasavvufi olduğu görülür. Bu şiirlerinde kullandığı dil klasik şiirin dilidir.

  Hece ölçüsüyle koşma ve semai biçiminde yazdığı nefesler ise Yunus'un izlerini taşır. Ama Hatayi'nin kendine özgü şiir yolu oluşturduğu da belirtilmelidir. Hece ve aruzla yazdığı şiirlerini kapsayan Divan'ı basıldı (Sadettin Nüzhet Ergun, Hatayi divanı, 1956; bütün nüshaları karşılaştırılarak yapılan basımı için bkz. Aziz Aka Mehmedof, Şah İsmail Hatayi Eserleri 1, Bakü 1966). Ayrıca Dehname adlı Ali'yi öven bir mesnevisi (Baku 1946) ile yine mesnevi biçiminde yazılmış bir Nasihatnamesi vardır. Değerli araştırmacı Nejat Birdoğan Alevilerin Hükümdarı Şah İsmail Hatayi adlı yapıtında bu büyük ozanın yaşam öyküsünü, Osmanlı ve Safevi yanlarından topladığı şiirlerini daha geniş ve gerçekçi biçimde vermiştir.


  KİŞİLİĞİ
  Yaşamına can korkusu ile başladı. Daha altı yaşında iken dedesinin müritlerince kaçırılmasaydı öldürülecekti. Gilyan'da altı yıl gizlilik içinde yaşadı. On iki yaşında Ercuvan'da Taliş Mehmed Bey'in elinden zor kurtuldu. Bu yaşında yandaşlarına kalelerin nasıl alınacağını öğretiyordu. Ele geçmeden yandaş toplayabilmek için binlerce kilometre yol yapıyor, ayrı ayrı iklimlere, huyunu suyunu bilmediği topluluklar arasına giriyor, karşılaştığı herkesi inandırıp yanına alıyordu. Anadolu'dan binlerce, on binlerce kişi yalınayak bu genç adam için yollara düşüyordu. Bu yollara düşmede eski Türk inancının etkisi ve inancı olduğu kadar çocuk Şah'ın kişiliği de etkin rol oynuyordu. Osmanlı'da aradığını bulamayan Anadolu halkı, özellikle Erzincan, Sivas, Karaman Türkmenleri Şah'a doğru yola çıktılar. Bu gidiş yıllarca sürünce Yavuz'a verilen bir dilekçede "İşte bir zaman geldi ki Rum ülkesinin halkının çoğu Erdebil olup kafir oldu." denilecektir.

  Hoca Sadeddin, bu göçü ''Ol taifenin kalanı dahi terk-i diyar etmek istediler. Ölüsü, dirisine yüklenip cümlesi çıkup gitmek istediler.'' diye anlatır. Kuşkusuz bu gidişi, Anadolu'da kimsesiz kalan Türk'ün orada önem ve güven kazanma isteğine bağlayanlar da vardır. ''Ömründe ve diyarında kendüye adem dinmeyen bikarlar tuman (tümen) beyleri olup hadden ziyade itibar buldular. İşiten çıktı gitti. Yerinden ayrılup yurdunu terk idüp çiftin çubuğun dağıttı.'' Osmanlı ve Dulkadrlı önlemleri bu yürüyüşü durduramıyordu. Hac yerine Erdebil ziyaretini yeğleyenler, ''Biz diriye varırız, ölüye değil." diyorlardı. Bu bilgiyi Aşık Paşazade, bir söylenti olarak aktarıyor.

  Kuşkusuz bu oluk oluk akışın sonunda karşılaşılan kişi öyle sıradan biri değildir. Bir kez, kesinlikle çok iyi bir eğitim ve öğrenim görmüştür. Bu eğitim kavramında daha on iki yaşında iken değme babayiğitlerin katlanamayacağı bir gövde dayanıklılığı bulunmak tadır. Bu yaşta en kanlı boğuşmaların içine girip çıkmıştır. İyi bir dövüşçü ve avcıdır. 1500 yılında Tercan-Sarıkayasında bir mağarada yaşayan ve insanlara saldıran bir ayıyı okla vurup öldürecek kadar bilekli ve yüreklidir. O kış Erdebil yöresinde kuşların donup düştüğü havalarda adamlarına kardan kale yaptırıp kuşatıyor ve onları oyalıyordu.


  SANATI
  Şirvanlı Melikü'ş Şüera Habibi'nin öncülük ettiği Türkçe edebiyatın bir çok uğraşanları devletçe korunma altına alınmıştır. Şah İsmail'in kendisinin hece ve aruz ozanı olması ününü artırmış, bilime saygısı da duyulunca kimi bilginler Erdebil'e gelmiş, kimisini de kendisi getirtmiştir. O dönem kaynaklarında Şah İsmail'i sıradan bir hükümdar olmaktan çok, eski Hurremi'liğin, Babeki'liğin sürücüsü ve Turan düşüncesinin yeni temsilcisi olarak düşünmek mümkün. Bunun için Yavuz Selim, Şah İsmail'e "Afrasiyab -1 Ahd" diyecektir. İsmail'e olan sevgi ve sığınma yürüyüşlerine böylece sanat adamları da katıldı. Sultan Hüseyin Baykara'nın (rn. 1447 -1505) oğullarına hile ile ağır yenilgiler vuran Özbek hanı Şeybani'yi 1510'da ortadan kaldıran İsmail'e bu tarihte ilk sığınmalar oluyor. İsmail, bu sanatçıları saygı ile karşılayıp seçkin görevlere atıyor. Bu sanatçıların başında Kemaleddin Behzad (1455 -1535) vardır.

  Bu dönemin tarihçilerinden Hvodemir'in anlattığına göre "Üstad Behzad, dönemin en olgun nakkaşlarının ustasıdır. Bir süre, doğruluk örneği Emirin (Hüseyin Baykara'nın) yanında eşsiz işlerle uğraşırken şimdi yüce mertebeli Sahib Kıranın (Şah İsmail'in) yanındadır." Hvodemir, bu kitabını H. 904'te (rn. 1498) Ali Şir Nevai adına yazmaya başlamış, H. 905'te (rn. 1499) bitirmiştir. Böylelikle Kemaleddin Behzad'ın Şah İsmail'e sığınışı daha önceki yıllara geçiyor. Bu kitaba göre Nakkaş Ağa Mirek, Hüseyin Baykara yanında iken Kemaleddin Behzad, Şah İsmail'in yanındadır. Belki de Hüseyin Baykara, döneminin geleneğine u***** Şah İsmail'e bir çok sanatçıyla birlikte Behzad'ı armağan etmiştir. Behzad, özel bir fermanla 1521'de nakkaşhaneye müdür ve sahib-i ihtiyar (yetkili) atandı. O güne değin dağınık olan Safevi nakşına artık bir biçim vermişti. Ağa Mirek, Muhammed Tebrizli, Hace Abdül Aziz, Muzaffer Ali Muhammed vb. bu okulun öbür öğretmenleri idi. Bu dönemde arta kalan kimi saray süslemelerinin yanı sıra son yıllarda bulunan "Cihan Ara-yı Şah İsmail Safevi" kitabındaki yirmi kadar minyatür de dönemine ışık tutması bakımından oldukça değerlidir.


  ESERLERİ
  Şah İsmail her şeyden önce bir şiir adamıdır, bir gönül adamıdır. Dönemindeki şiir türlerinin tümünü denemiştir.

  Ey Hatai zikr-i fikrin eyledin eş'are sarf
  Tuttu irfan defterini ehl-i divan şimdiden

  dediğine göre irfanının ululuğu dünyayı çok erken tutmuş. Mesnevi de olsun divan şiirlerinde olsun dönemin din ve edebiyat bilgilerine iyice egemen olduğu bir gerçek. Yapıtlarına Farsça ve Arapça eklediğine göre bu dilleri de biliyor. Cavidan-Name'den söz ettiğine göre Fazlullah'ı ve Hurufi'liği biliyor. Kur'an ayetlerine kafiyeli dizeler yazıyor. Ayetleri açıklıyor. Ebced'i biliyor. Özetle şiir bilgilerinde oldukça güçlü. Dehname mesnevisini 19 yaşında yazmıştır. Halk şiiri türlerini biliyor ve ustalıklı kullanıyordu.
  Hatai'nin aruzla yazdığı şiirlerini çıraklık ve ustalık dönemlerine ayırmak olası. Çaldıran vuruşmasından sonra bu büyük adamın duygularında geniş ölçüde değişmeler olmuş. O, gururlu ve kendini yenilmez sanan egemenin yerini daha durgun, yenilmiş ve gururu kırılmış bir adam aldı. Şiirleri de bu duygulara paralel olarak değişti. Böylelikle duygu yönü ağır basan şiirlerinde bir güçlenme görüldü.

  Diyarı aşka sultanam dila men de zamanılda
  Vezirimdir gam u gussa oturmuş iki yanımda
  Men ol şahbaz-ı kühsarem başeğmem gülle-i Kare
  Nice anka kimi yavru uçurdum aşiyanımda

  gazelinde en içli divan ozanının gücü görülür. Hatai, elbette bir Fuzuli değil. Şiir anlayışı değişik. Hatai'nin şiirlerinde düşüncelerini şiir diliyle yaymak isteyen bir Şah'ın çabalaması var. Şah için şiir bir araçtır. Hatai'nin iki katı yaşayan ulu ozan Fuzuli'de şiirin amaç olduğu açıktır. Hatai bir yandan boğuşurken bir yandan yeni bir devlet kuruyordu. Buna karşın kimi şiirlerinde kendisini güçlü görür:

  Çün tecella nurını görmek temenna eylerem,
  Şimdi Mansur'am meni bir dara göndermek gerek

  beyti herhalde benzerlerinin önünde yer alacak güçte.
  Şiirdeki gücü asıl hece ile söylediği deyişlerdedir. Bunlar, yüzyıllardır onun inancından olsun olmasın Türk halkının dil-ezberi olmuştur. Kimi törenlerde semahların, cüş havalarının, düvaz imamların hep bu deyişlerden seçildiğini herkes bilir.

  Türkiye'de hakkında ilk kez Rahmetli Sadeddin Nüzhet Ergun ciddi bir kitap yazar. Kitapta hece ile şiirlerinin yanı sıra, Nasihatname mesnevisinin tümü, ikinci bir mesnevi ve ''Dehname'' den kimi kısa bölümler alınır. Rahmetli Sadeddin Nüzhet kuşku yok ki alanının en yetkilisi. Kitabın sunuş yazısındaki incelemesi son derece değerli. Konuyu ve bu alandaki çalışmaları iyi incelemiş. Azerbaycan yayınlarının temelini Leningrad ve Taşkent nüshaları oluşturuyor. Düzenleyenler, Paris ve Londra nüshalarını da gözden geçirmişler.

  Hatayimdir Şah Hatai
  Amma adım Ömer dunır.

  Demek ki ''Şah Hatai'' veya yalnız ''Hatai'' adını kullanan başka başka ozanlar var. İlginçtir ki bunlardan birinin adı da Ömer. Kimi deyişler değişik yerlerde eksik dörtlüklerle yayınlanıyor. Azerbaycan ve Erdebil nüshaları tapşırmayı ''Hatai'', Napoli nüshası ile Sadeddin Nüzhet yayını ise ''Hatayi'' olarak alıyor.

  Geldi Cebrail çağırdı ya Muhammed Mustafa

  dizesiyle başlayan şiir Alevi cemlerinde çok söylenen ''Mihraçlama'' dır. Türkiye'de ise ilk kez Sefer Aytekin'in 1958'de yayınladığı Buyruk kitabında yer almış. Buyruk'un Şeyh Safi'ye ait olmadığının kesin kanıtı da kendisinden çok sonra yaşayan torununun bu şiirinin o yapıtta yer alması. Dehname'nin yalnız Leningrad müzesinde aslı vardır. Bu şiir Şah İsmail'in 19 yaşında yazdığı bir aşk öyküsü. 1532 ikiliden oluşmuş. Bölüm başlıkları Farsça verilmiş. Altlarında Azeri ağzıyla çevirileri var. Bu çeviriler Şah İsmail'in değil.
  Son bölümde,

  Hicrinde üç zid ü nun geçti
  Sin'din dahi bir füzun geçti

  dediğine göre ebcetle bu açıklama h. 911'i (m. 1506) gösteriyor.


  Eserleri

  Muhammed Ali'nin Aldım Elini
  Hak Deyip Tuttuğum Elden Ayrılmam
  On İki İmamın Tuttum Yolunu
  Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

  Mürşidin Nefesi Hak Nefesidir
  Mürşid Sözün Tutmayanlar Asidir
  Mürşidin Rızası Hak Rızasıdır
  Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

  Mürşidin Gittiği Veli Yoludur
  Gitme Dediğine Gitmemelidir
  Zahir Batın Muhammed Ve Ali'dir
  [FONT=Verdana]Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

  [FONT=Verdana]Hak Erenler Bir Araya Derilse
  [FONT=Verdana]Cümle Aşıklara Nasip Verilse
  [FONT=Verdana]Aşikare Hak Gözüyle Görülse
  [FONT=Verdana]Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

  [FONT=Verdana]Şah Hatayi'm Hak Bil Tuttuğum Eli
  [FONT=Verdana]Zahirde Batında Hak Gördü Seni
  [FONT=Verdana]Gerçek Erenlerden Aldım Haberi
  [FONT=Verdana]Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam  [FONT=Verdana]2
  [FONT=Verdana]Muhammed Ali'yi Candan Sevenler
  [FONT=Verdana]Yorulup Yollarda Kalmaz İnşallah
  [FONT=Verdana]İmam Hasan'ın Yüzün Görenler
  [FONT=Verdana]Hüseyin'den Mahrum Olmaz İnşallah

  [FONT=Verdana]İmam Zeynel'den Bir Dolu İçtim
  [FONT=Verdana]İmam Bakır'da Kaynayıp Coştum
  [FONT=Verdana]İmam Cafer'e Vardım Ulaştım
  [FONT=Verdana]Bundan Özge Yola Sapmaz İnşallah

  [FONT=Verdana]İmam Musa'dan Gelen Erenler
  [FONT=Verdana]Can Baş Feda Edip Cemler Görenler
  [FONT=Verdana]İmam Rıza'ya Zehir Verenler
  [FONT=Verdana]Divanda Şefaat Bulmaz İnşallah

  [FONT=Verdana]Bir Gün Olur Okuturlar Defteri
  [FONT=Verdana]Şah Oğlunun Belindedir Teberi
  [FONT=Verdana]Uyanırsa Taki Naki Askeri
  [FONT=Verdana]Açılan Gülümüz Solmaz İnşallah

  [FONT=Verdana]Hatayi Der Bu İş Bizi Bitire
  [FONT=Verdana]Özünü Kata Gör Ulu Katara
  [FONT=Verdana]Mehdi Şevki Bu Cihanı Tutar A
  [FONT=Verdana]Şah Oğluna Sitem Olmaz İnşallah  [FONT=Verdana]3
  [FONT=Verdana]Serime Bir Sevda Geldi
  [FONT=Verdana]Muhammed Ali'den Beri
  [FONT=Verdana]Yandı Vücudum Kül Oldu
  [FONT=Verdana]Ta Kalubeli'den Beri

  [FONT=Verdana]Ali'nin Fatma Kanber'i
  [FONT=Verdana]Hırka Tutunur Önleri
  [FONT=Verdana]Severim On İk'imam'ları
  [FONT=Verdana]Atası Pirimden Beri

  [FONT=Verdana]Hasan'la Hüseyin'i Sevdim
  [FONT=Verdana]İkrarım Onlara Verdim
  [FONT=Verdana]Kafirleri Bütün Kırdım
  [FONT=Verdana]Halil-Ür-Rahman'dan Beri

  [FONT=Verdana]Zeynelabidin Yolları
  [FONT=Verdana]Açılır Gonca Gülleri
  [FONT=Verdana]Bakır İmamlar Serveri
  [FONT=Verdana]Severim Soyundan Beri

  [FONT=Verdana]Muhammed Dünyaya Geldi
  [FONT=Verdana]Şu Alem Nur İle Doldu
  [FONT=Verdana]Hacem İmam Cafer Oldu
  [FONT=Verdana]Okuram Kur'an'dan Beri

  [FONT=Verdana]Musahibim Musa Kazım
  [FONT=Verdana]Rıza'ya Bağlıdır Özüm
  [FONT=Verdana]Kolumda Şahinim Bazım
  [FONT=Verdana]Beslerim Zamandan Beri

  [FONT=Verdana]Taki'den Etek Tutmuşam
  [FONT=Verdana]Naki Sırrına Yetmişem
  [FONT=Verdana]Askeri'den Mey İçmişem
  [FONT=Verdana]Sarhoşum Zamandan Beri

  [FONT=Verdana]İkrarım Bendi Boşandı
  [FONT=Verdana]İndi Türaba Döşendi
  [FONT=Verdana]Mehdi'den Kılıç Kuşandı
  [FONT=Verdana]Bilirem Zamandan Beri

  [FONT=Verdana]Şah Hatayi'm Hakk'a Yalvar
  [FONT=Verdana]Sevdiğim Ali'dir Server
  [FONT=Verdana]Sorarlarsa Bizi Erler
  [FONT=Verdana]Gelirem Divandan Beri
  4
  [FONT=Verdana]Sufi Mezhebimin Nesin Sorarsın
  [FONT=Verdana]Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz
  [FONT=Verdana]Gözlüye Gizli Yok Ya Sen Ne Dersin
  [FONT=Verdana]Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  [FONT=Verdana]Eğnimize Kırmızılar Giyeriz
  [FONT=Verdana]Halimizce Her Manadan Duyarız
  [FONT=Verdana]Katarda İmam Cafer'e Uyarız
  [FONT=Verdana]Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  [FONT=Verdana]Her Kimin Ki Çerağını Hak Yakar
  [FONT=Verdana]Mümin Olanları Katara Çeker
  [FONT=Verdana]Aslımız On İki İmama Çıkar
  [FONT=Verdana]Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  [FONT=Verdana]Biz Tüccar Değiliz Alıp Satmayız
  [FONT=Verdana]Erkan Gözetiriz Yoldan Sapmayız
  [FONT=Verdana]Gönlümüz Ganidir Kibir Tutmayız
  [FONT=Verdana]Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  [FONT=Verdana]Muhammed Ali'dir Kırkların Başı
  [FONT=Verdana]Uralım Yezid'e Laneti Taşı
  [FONT=Verdana]Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir Eşi
  [FONT=Verdana]Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  [FONT=Verdana]Baharda Açılır Gonca Gülümüz
  [FONT=Verdana]Ol Dergaha Doğru Gider Yolumuz
  [FONT=Verdana]On İki İmam İsmin Okur Dilimiz
  [FONT=Verdana]Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  [FONT=Verdana]Şah Hatayi'm Eydür Muhammed Ali
  [FONT=Verdana]Onlardan Öğrendik Erkanı Yolu
  [FONT=Verdana]Ali Muhammed'dir Muhammed Ali
  [FONT=Verdana]Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz  [FONT=Verdana]5
  [FONT=Verdana]Hü Diyelim Gerçeklerin Demine
  [FONT=Verdana]Gerçeklerin Demi Nurdan Sayılır
  [FONT=Verdana]On İki İmam Katarına Uyanlar
  [FONT=Verdana]Muhammed Ali'ye Yardan Sayılır

  [FONT=Verdana]Üç Gün İmiş Şu Dünyanın Safası
  [FONT=Verdana]Safasından Artık Olur Cefası
  [FONT=Verdana]Gerçek Erenlerin Nutku Nefesi
  [FONT=Verdana]Biri Kırktır Kırkı Birden Sayılır

  [FONT=Verdana]İhlas İle Gelen Bu Yoldan Dönmez
  [FONT=Verdana]Dost Olan Dostuna İkilik Sanmaz
  [FONT=Verdana]Eri Hak Görmeyen Hakk'ı Göremez
  [FONT=Verdana]Gözü Bakar Amma Körden Sayılır

  [FONT=Verdana]Gerçek Aşık Menzilinde Durursa
  [FONT=Verdana]Çerağ Gibi Yanıp Yağı Erirse
  [FONT=Verdana]Eksikliği Kendözünde Bulunursa
  [FONT=Verdana]O Da Erdir Yine Erden Sayılır

  [FONT=Verdana]Şah Hatayi'm Eydür Bağdad'dır Vatan
  [FONT=Verdana]İkilikten Geçip Birliğe Yeten
  [FONT=Verdana]Erenler Yanında Kıyl Ü Kal Tutan
  [FONT=Verdana]Yolu Dikenlidir Hardan Sayılır  [FONT=Verdana]6
  [FONT=Verdana]Serseri Girme Meydana
  [FONT=Verdana]Aşık, Senden Yol İsterler
  [FONT=Verdana]Kallaş İle Oturmadın
  [FONT=Verdana]İman Ehli Kul İsterler

  [FONT=Verdana]Bu Yola Giren Oturmaz
  [FONT=Verdana]Hak Söze Hile Katılmaz
  [FONT=Verdana]Bunda Hiç Hile Satılmaz
  [FONT=Verdana]Cevherinden Pul İsterler

  [FONT=Verdana]Bir Kılı Bin Pare Eder
  [FONT=Verdana]Bu Yolu İhtiyar Eder
  [FONT=Verdana]Şah'ım Bir Yol Kurmuş Gider
  [FONT=Verdana]Yol İçinde Yol İsterler

  [FONT=Verdana]Şah Hatayi Der Neylersin
  [FONT=Verdana]Her Müşkili Hal Eylersin
  [FONT=Verdana]Ansın Çiçek Derersin
  [FONT=Verdana]Yarın Senden Gül İsterler

  Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde
  Alemde Her Şeyin Var Olmayınca
  Olura Olmaza Dost Deyip Gezme
  Bir Ahdine Bütün Yar Olmayınca

  Yürü Sufi Yürü, Yolundan Azma
  Elin Gıybetine Kuyular Kazma
  Varıp Her Dükkanında Metaın Çözme
  Yanında Mürşidin Var Olmayınca

  Kalktı Havalandı Gönlümün Kuşu
  Kavga, Gıybet Etmek Kötünün İşi
  Üstadın Tanımaz Bunda Her Kişi
  Anın Kim Mürşidi Er Olmayınca

  Varıp Bir Kötüye Sen Olma Nöker
  Çarhına Değer De Dolunu Döker
  Ne Huda'dan Korkar Ne Hicap Çeker
  Bir Kötüde Namus Ar Olmayınca

  Şah Hatayi'm Edem Bu Sırrı Beyan
  Kamil Midir Cahil Sözüne Uyan
  Bir Baştan Ağlamak Ömredir Ziyan
  İki Baştan Muhip Yar Olmayınca  8
  Kırklar Meydanına Vardım
  Gel Beri Ey Can Dediler
  İzzet İle Selam Verdiler
  Gel İşte Meydan Dediler

  Kırklar Bir Yerde Durdular
  Otur Deyü Yer Verdiler
  Önüme Sofra Serdiler
  El Lokmaya Sun Dediler

  Kırkların Kalbi Durudur
  Gelenin Kalbi Arıdır
  Gelişin Kandan Beridir
  Söyle Sen Kimsin Dediler

  Gir Semaa Bile Oyna
  Silinsin Açılsın Ayna
  Kırk Yıl Kazanda Dur Kayna
  Dahi Çiğ Bu Ten Dediler

  Gördüğünü Gözün İle
  Söyleme Sen Sözün İle
  Andan Sonra Bizim İle
  Olasın Mihman Dediler

  Düşme Dünya Mihnetine
  Talip Ol Hak Hazretine
  Ab-ı Zemzem Şerbetine
  Parmağını Ban Dediler

  Şah Hatayi'm Nedir Halin
  Hakk'a Şükr Et Kaldır Elin
  Gıybetten Kese Gör Dilin
  Her Kula Yeksan Dediler  9
  Şu Dünyanın Ötesine
  Vardım Diyen Yalan Söyler
  Baştan Başa Safasını
  Sürdüm Diyen Yalan Söyler

  Ark Kazarlar Argın Argın
  Felek Çevirmekte Çarkın
  Bu Dünyada Mal Ve Mülküm
  Vardır Diyen Yalan Söyler

  Kuru Ağaçta Olur Gazel
  Kendi Okur Kendi Yazar
  Ahdi Bütün Hüsnü Güzel
  Vardır Diyen Yalan Söyler

  Şah Hatayi'm Der Varılmaz
  Varılırsa Da Gelinmez
  Rehbersiz Hiç Yol Bulunmaz
  Buldum Diyen Yalan Söyler  10
  Gele Gönül Hoş Görelim Bu Demi
  Bu Da Böyle Kalmaya Bir Gün Ola
  Kişi Çekmek Gerek Gussayı Gamı
  Hak'tan Gelür Her Ne Gelse Bir Kula

  Er Odur İ'tikad Ede Pirine
  Nazar Ede Evvel Ü Ahırına
  Elbet Yol Kadimdir İlter Yerine
  Sana Kim Neylerse Salagör Yola

  Biz De Biliriz Ki Dostu Kardeşi
  Bulamadım Bir Kara Gün Yoldaşı
  Dost Geçinüb Yüze Gülen Kallaşı
  Bahasıdır Satmak Gerek Bir Pula

  Her Kişi Bir Hayal İle Eğlenür
  Daim Anın Gönlünde Ol Eğlenür
  Böyle Olur Sevdiğim Gah Ağlanur
  Kimi Gördük Kıyamete Dek Güle

  Karun'u Gör Bunadı Ya Buldukça
  İnandı Felek Yüzüne Güldükçe
  Sen İyilik Et Durma Elden Geldikçe
  Dediler Halk Bilmezse Halik Bile

  Gerçek Olan Kişi Dosttan Ayrılmaz
  Değme Kişide Hakikat Bulunmaz
  Sen Seni Satsan Yedirsen Bilinmez
  Bu Zamanda Kimse Yaramaz İle

  Hatayi Dünyanın Ötesi Fani
  Bizden Evvel Bunda Gelenler Kani
  Sanma Daim Şad Yürüye Düşmeni
  Bir Gün Olub Nevbet Ana Da Gele  11
  Muhammed Ali'nin Aldım Elini
  Hak Deyip Tuttuğum Elden Ayrılmam
  Oniki İmamın Tuttum Yolunu
  Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

  Mürşidin Nefesi Hak Nefesidir
  Mürşid Sözün Tutmayanlar Asidir
  Mürşidin Rızası Hak Rızasıdır
  Hak Deyüb Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

  Mürşidin Gittiği Veli Yoludur
  Gitme Dediğine Gitmemelidir
  Zahir, Batın Da Muhammed Ali'dir
  Hak Deyüb Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

  Hak Erenler Bir Araya Derilse
  Cümle Aşıklara Nasib Verilse
  Aşikare Hak Göziyle Görülse
  Hak Deyüb Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

  Şah Hatayi'm Hak Bil Tuttuğun Eli
  Zahirde Batında Hak Gördü Seni
  Gerçek Erenlerden Aldım Haberi
  Hak Deyüb Tuttuğum Yoldan Ayrılmam  12
  Hakikat Bir Gizli Sırdır
  Açabilirsen Gel Beri
  Küfr İçinde İman Vardır
  Seçebilirsen Gel Beri

  Açıldı Cennet Kapusu
  La'l Ü Gevherdir Yapusu
  Kıldan İncedir Köprüsü
  Geçebilirsen Gel Beri

  Canımız Melek Canıdır
  Tenimiz Selman Tenidir
  İçtiğim Arslan Kanıdır
  İçebilirsen Gel Beri

  Pirimden Öğüt Almışam
  Üstadımdan Ders Almışam
  Men Kanadım Bağlamışam
  Uçabilirsen Gel Beri

  Men Bağçelerin Gülüyem
  Ayn-I Cem'in Bülbülüyem
  Kırk Kapunun Kilidiyem
  Açabilirsen Gel Beri

  Şah Hatayi'm Eydür Heman
  Dağları Bürüdü Duman
  İşte İncil İşte Kur'an
  Seçebilirsen Gel Beri
  13
  Türbesinin Üstün Nakş Eylemişler
  Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn
  Seni Dört Köşeye Baş Eylemişler
  Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn

  Çağlar Sular Gibi Akasım Gelmez
  Şehrine Girince Çıkasım Gelmez
  Yezid'in Yüzüne Bakasım Gelmez
  Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn

  Senin Aşıkların Yanar Yakılur
  On İki İmam Katarına Katılur
  Bunda Yezid'lere La'net Okunur
  Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn

  Senin Dervişlerin Sema'lar Döner
  Kadir Geceleri Şem'alar Yanar
  Katarımız İmam Ca'fer'e Uyar
  Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn

  İmamı Hüseyn'in Kolları Bağlu
  Muhib Aşıkların Ciğeri Dağlu
  Hazret -İ Ali'nin En Küçük Oğlu
  Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn

  Şah Hatayi'm Eder Erenler Nerde
  Çalısız Kayasız Bir Sahra Yerde
  Kerbela Çölünde Kandilde Nurda
  Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn


  14
  Övmüşde Yaratmış Kendi Nurundan
  Padişah Eylemiş İlin Üstüne
  Cemalini Gördüm Salavat Verdim
  Cığalar Sokunmuş Serin Üstüne

  Vallahi Kur'an'dır Senin Sözlerin
  Yasin'i Şeriftir İki Gözlerin
  İnna Fetehna'lık Güzel Yüzlerin
  Vessaha İnmiştir Halin Üstüne

  Kirpikler Altında Benler Düzüldü
  İkrarından Dönen Hak'tan Üzüldü
  Ak Göğsünde Hüvel-Himmet Yazıldı
  Veş-Şems İnmiştir Dalın Üstüne

  Alnımızda Yazılı Böyle Bir Yazı
  Mümin Müslim Hakk'a Eyler Niyazı
  Besmeleyle Okunur Elham Suresi
  Okudum Da Geldim Yolun Üstüne

  Şah Hatayi'm Eyder Şem'i Çırası
  Errahman'dır İki Kaşın Arası
  Besmeleyle Okunur Elham Suresi
  Okudum Da Geldim Ölün Üstüne  15
  Bir Güzelin Vücudunun Şehrine
  Bak Nazar Eyle De Hemen Arif Ol
  Dükkanında Dediğin Metaına
  Bak Nazar Eyle De Heman Arif Ol

  Seyr Et Özge Erenlerin Göresin
  Tabib Sarar Yüreğimin Yarasın
  Çerb Eyleme Muhabbetin Çırasın
  Yak Nazar Eyle De Heman Arif Ol

  Hercai Güzele Koşma Başını
  Hercailik Edüb Atar Taşını
  Müşteri Bulursan Çöz Kumaşını
  Sat Nazar Eyle De Heman Arif Ol

  Beş Vakit Farzdır Sünneti De Kaç
  Özünü Tanış Da Müşkilini Seç
  Hakikat Tarlasına Ma'rifetler Saç
  Ek Nazar Eyle De Heman Arif Ol

  Hatayi'm Der Rahm Etmezem Yalana
  Özün Teslim Eder Kendi Gelene
  Ay Ali'dir Gün Muhammed Bilene
  Bak Nazar Eyle De Heman Arif Ol  16
  Dön Beri Dön Beri Yüzün Göreyim
  Ben Seni Ali'nin Yoluna Saldım
  İkrarı Boynuna Zencir Olası
  Ben Seni Ali'nin Yoluna Saldım

  Yarden Ayrılmışam Bu Gündür Yasım
  İşitsün Avazım Dinlesün Sesim
  Yollar Karim Olsun İkrarın Hasım
  Ben Seni Ali'nin Yoluna Saldım

  Fatma Ana Oturur Muhkem Yurduna
  Yüzün Gören Yanmaz Tamu Od'una
  İmamda Okunan Hutbe Adına
  Ben Seni Ali'nin Yoluna Saldım

  Şah Hatayi'ım Eydür Derdlerim Komam
  Yezidler Çevirmiş Vermiyor Aman
  Yardımcımız Olsun On İki İmam
  Ben Seni Ali'nin Yoluna Saldım  17
  Gündüz Hayalimde Gece Düşümde
  Ah Senin Dertlerin İmam Hüseyin
  Ün İki Ayların Hem Sabahında
  Dilimde İvirdim İmam Hüseyin

  Hatice, Fatıma Divanda Bile
  Şehriban Geliyor Saç Yola Yola
  Ağladıkça Çeşmim Yaşını Sile
  Mah Yüzüne Dökmüş İmam Hüseyin

  Yarın İller Mahşer Derilinceğiz
  Sorgu Sual Orda Soruluncağız
  Kanlı Mektubumuz Verilinceğiz
  Hesabın Görüyor İmam Hüseyin

  Asası Elinde Sancak Uğrunda
  Gahi Mizan Gahi Sırat Yolunda
  Muhammed'in Sancağının Önünde
  Mazlum Mazlum Gezer İmam Hüseyin

  Şah Hatayi'm Ne Hoş Gördün Yerini
  Kimse Bilmez Evliyanın Sırrını
  Maviye Soyunu Mülcem Oğlunu
  Sürün Şu Dergahtan İmam Hüseyin  18
  Usul Erkan Bilmez Nadan Elinden
  Usul Ağlar Erkan Ağlar Yol Ağlar
  Bülbülün Figanı Gonca Gülünden
  Bülbül Ağlar Diken Ağlar Gül Ağlar

  Kamil Olanların Bellidir Yeri
  Aşk Yoluna Koydum Can İle Seri
  Hakk'ın Didarını Görelden Beri
  Derya Ağlar Irmak Ağlar Göl Ağlar

  Haçan Cüşa Gelse Akar Bu Seller
  Açılmış Laleler Kırmızı Güller
  Çalkanır Şahanlar Dökülür Teller
  Şahan Ağlar Pençe Ağlar Tel Ağlar

  İyi İle Konuş Olasın İyi
  Felek İyi Bilir Paşayı Beyi
  Bu Çarhın Elinden El Aman Deyi
  Hünkar Ağlar Vezir Ağlar Kul Ağlar

  Şah Hatayi'm Neler Gelir Dilimden
  Hakikat Kuşağın Çözme Belinden
  Nice Özün Bilmez Derviş Elinden
  Hırka Ağlar Tülbent Ağlar Şal Ağlar  19
  Dünyadan Elin Çek Divane Gönlüm
  Ulaş Bir Üstada Er İle Görüş
  Mürşid Nazarını Yad Ederse Dil
  İkilikten Geçüb Bir İle Görüş

  Er Eteğine Yüz Sürmek Dilersen
  Aslına Zatına Ermek Dilersen
  Hakk'ın Cemalini Görmek Dilersen
  Nur İle Nur Olup Sırr İle Görüş

  Sen Nefsini Öldür Olagör Yeksan
  Varlık Gömleğini Eylegil Üryan
  Yedi İklim Dört Köşede Lamekan
  Erenlerin Sırrı Nur İle Görüş

  Aşık-I Sadıklar Ola Gelmiştir
  Ağlayanlar Bir Gün Güle Gelmiştir
  El Ele El Hakk'a Bula Gelmiştir
  Tanrı Kendi Özün Pir İle Görüş

  Hatayi Biçare Kuldur Şahma
  Hünkar Hacı Bektaş Nazargahına
  Deli Gönül Hak Ol Düş Dergahına

  Mahlası Şah Hatayi'ye ait olan türküler:

  Ezel Bahar Olmayınca

  Ezel bahar olmayınca
  Kırmızı gül bitmezimiş
  Kırmızı gül bitmeyince
  Sefil bülbül ötmezimiş

  Dost bülbüller gelir ötmeye
  Güle sarılıp yatmaya
  Bağıban gülü satmaya
  Gül kadrini bilmezimiş

  Gel ey bağban satma gülü
  Haramdır parası pulu
  Ağlatma sefil bülbülü
  Gözyaşını silmez imiş

  Yılda bir gün ziyan olur
  Dost yoluna talan olur
  Bazı insan hayvan olur
  Hayvan adem olmazimiş

  Şah Hatayım ölmeyince
  Tenim turap olmayınca
  Dost dosttan ayrılmayınca
  Dost kadrini bilmezimiş


  Elâ Gözlü Pirim Geldi

  Elâ Gözlü Pirim Geldi,
  Duyan Gelsin İşte Meydan.
  Dört Kapıyı Kırk Makamı,
  Bilen Gelsin İşte Meydan.

  Hudey,Hudey,Demler Hudey,
  Hudey,Hudey Canlar Hudey.

  Ben Pirimi Hak Bilirem,
  Yoluna Kurban Oluram,
  Dün Doğdum Bugün Ölürem,
  Ölen Gelsin İşte Meydan.

  Hudey,Hudey,Demler Hudey,
  Hudey,Hudey Canlar Hudey.

  Şâh Hatayi Der Sırrını
  Meydana Koymuş Serini,
  Nesimi Gibi Derisin
  Yüzen Gelsin İşte Meydan.

  Hudey,Hudey,Demler Hudey,
  Hudey,Hudey Canlar Hudey


  Benim Pirim

  Benim pirim Şahi Merdan Ali'dir
  Sefiller destini tutan Ali'dir
  Kopardı hayberin kapısın kırdı
  Kaldırıp arşumana atan Ali'dir
  Haydar haydar pirim Ali'dir

  Şah Hatayım Ali'm mansur darında
  Hü deyi cebrail serim yardıran
  Üç yüz yıldan sonra nergiz getiren
  Nergizi selmana sunan Ali'dir
  Haydar haydar pirim Ali'dir
  [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
   
  berfine36, MUHAMMEDALİ ve enelhak bunu beğendi.
 2. aden turkan

  aden turkan Aktif Üye

  devran can çok severim şah hatayi deyişlerini, paylaşım için teşekkürler......
   
  berfine36, MUHAMMEDALİ ve devran bunu beğendi.
 3. enelhak

  enelhak Super Moderator

   
  berfine36, devran ve MUHAMMEDALİ bunu beğendi.
 4. devran

  devran Yönetici

   
 5. devran

  devran Yönetici

   

Sayfayı Paylaş