PIRSULTANABDAL

Konu, 'Türkü, Şiir, Devrimciler, Ozanlar, Bektaşi Fıkra' kısmında Guest tarafından paylaşıldı.

 1. Guest

  Guest Misafir

  PÎR SULTAN ABDAL

  PİR SULTAN'A SELAM

  Anadolu halkının bağrında açılmış bir kızıl güldür Pir Sultan. Kişiliği, özü, sözü halkla öyle içten içe kaynaşmış ki, nerede kendisinin, nerede halkın dile geldiğini kestiremezsiniz. Halk öldürülen sevgilisini kendi soluğuyla diriltmiş, diline diller, sazına sazlar katmış yaşatmış, ölüsüne dirisinden daha güçlü, daha etkili bir varlık kazandırmış, sönmüş bir canı bin canla yeniden tutuşturmuş.

  Şiirleri sağlıklarında yazıya geçmemiş eski halk şairlerimizden hiçbirinin hiçbir şiiri için, kendi ağzından çıktığı kesinlikle söylenemez. Ölümünden sonra halkın ağzından derlenmiş şiirlerde hangi sözlerin hangi sözlere katıldığını kestirebilmek için şairin kimliği, kişiliği üstüne su götürmez belgeler, tanıklıklar bulunması gerekir. Oysa, Yunus başta olmak üzere, bizim halk şairlerimizin kimlikleri, kişilikleri çok kez halkın ağzından derlenmiş şiirlerindeki ip uçlarından çıkarılmaktadır. Halk beğendiği bir şaire onun söylemeyeceği, söyleyemeyeceği sözleri kolay kolay söyletmez, söyletemez, orası doğru; ama benimsediği şair susturulmuş, sesini duyuramaz olmuşsa onun ağzından, onun gönlünce ve söyleyiş biçimiyle sözler yarattığı su götürmez bir gerçektir. Pir Sultan'ın darağacına giderken söylediklerini onun ağzından halkın söyletmiş olması daha akla yakındır. Ne kendisi o şiirleri saza uyduracak durumdadır, ne de Hızır Paşa o şiirlerin halka ulaşmasını sağlayacak adamdır. ''Söyleyene bakma, söyletene bak'' demekle bizim halkımız halk şairlerinin sırrını çözmüştür. Halk şairi gerçekten halkın şairi ise neyi kendisinin neyi halkın söylediğini hiçbir bilgin ayırt edemez. Şu dizeler üzerine düşünelim isterseniz: ''Ben Musa'yım, sen Firavun / İkrarsız şeytan-ı lain / Üçüncü ölmem bu hain / Pir Sultan ölür dirilir.'' Kendisini astırmış olan Hızır Paşa'ya bu sözleri Pir Sultan darağacına gider ayak mı yazıp ya da söyleyip halka ulaştırmanın bir yolunu bulmuştur? Kolay kolay inanılır bir şey değil bu. Oysa bu sözleri, Pir Sultan'ı Hızır Paşa'ya inat yüreğinde dirilten halkın söylemiş olması akla ve halk şiiri geleneklerine daha uygun. Ama kendi söylemeyip söyletmiş de olsa bu sözler yine de Pir Sultan'ın sayılır, çünkü onun kişiliği, düşünce ve söyleyişiyle dile gelmişlerdir, Pir Sultan'ı diriltmişlerdir.

  Pir Sultan, Anadolu halkından kopmuş, köyün köylünün dilinden anlamaz olmuş, Arabın zemzem suyunu halkın alınterinden daha kutsal sayacak kadar yozlaşmış, çıkmaz yollara sapmış, çıkarcıların çamuruna saplanmış olan Osmanlı sarayına karşı bir başkaldırmaydı. Saray, Pir Sultan'ı astırıp, halkın kanıyla beslenen yobazları tutmasaydı, astığı astık, kestiği kestik bir imparatorluk kuramazdı, ama daha uyanık, daha insanca bir devlet olma yolunu bulabilir, halkından daha az kültürlü olmak ayıbından kurtulabilirdi.

  Bizim halkımız ta Yunus Emre'den beri başına geçen devlet adamlarından daha uyanık olduğunu gösteregelmiştir. Uyanmaya engel olan yobazlığı hep saray beslemiş, oysa halk bütün şairleriyle yobazlara karşı amansız bir savaş açmıştır. Sarayın İstanbul ortasında kurduğu medreselerden bir tek ama bir tek yüzümüzü ağartacak insan yetişmemiş, ama halkın dağ başlarında, devletten yardım görmek şöyle dursun, devletin Hızır Paşa'ları eliyle asılmayı göze alarak yaşattığı tekkelerde, yoksulluğu ateşe ve ışığa çeviren ocaklarda, çağdaş insanlığa seslenen Pir Sultan'lar yetişmiştir.

  Sabahattin Eyüboğlu
  --------------------------------------------------------------------------------

  YAŞAMI

  Pîr Sultan Abdal'ın yaşamı üzerine, yazılı kaynaklarda pek bilgi yoktur. Doğum ölüm yılları bile bilinmiyor. Yaşamı üzerine bilgiler, genellikle, kendi şiirlerinden, halk söylentilerinden, kuşaktan kuşağa anlatılagelen menkıbelerden, bir de yakınlarının ya da başka ozanların onu anlatan şiirlerinden çıkarılır.

  Gene de bu yollardan epeyce bilgi edinilmiştir, çünkü Pîr Sultan, bağlandığı tarikatın din anlayışını, dünya görüşünü yansıtmakta ya da derinleştirmek için soyut şiirler yazan bir sanatçı değildir, doğrudan doğruya başından geçenleri, kavgasını, özlemlerini, katlandığı acıları, yaşamının türlü yönlerini yansıtan somut şiirler yazmıştır.

  Şiirlerden, halk söylentilerinden çıkarılan bilgilere göre, Pîr Sultan Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağına bağlı Banaz köyünde doğmuştur. Yıldızdağı eteklerinde, Çırçır'a kırk sekiz kilometre uzaklıkta, denizden bin yedi yüz metre yüksekte, çoğu tek katlı kerpiç evleri, soğuktan korunmak için yarı yarıyarıya toprağa gömülü bir köy...

  Banaz'da bugün de Pîr Sultan'ın olduğu söylenen bir ev, önünde şairin yaşadığı dönemden kaldığına inanılan bir söğüt ağacı, ağacın altında, asâsının ucuna takıp Horasan'dan getirildiğine inanılan bir değirmen taşı vardır. Pîr Sultan yaz aylarının güzel havalarında bu taşın üstüne oturup karısıyla sohbet edermiş. Köylüler bu evi, ağacı, taşı kutsal sayarlar.

  Kızının yaktığı ağıtta uzun boyluluğuna, biçimliliğine değinilen şairin asıl adı, şiirlerinde belirttiğine göre, Haydar'dır. Bir yerde soyunun Yemen'li olduğunu, bir yerde Peygamber'in öz torunu olduğunu söyler, bir yerde de İmam Zeynel-Âbidin'den "Zeynel dedem" diye söz eder. Uzmanlara göre, Pîr Sultan'ın bu sözleri söylemesinin nedeni halk üzerindeki etkisini arttırmak içindir. Muhammed peygamber soyundan geldiklerini, "seyyid"liklerini ileri sürmek tarikat uluları arasında bir gelenektir. Genel kanı, şairin İran'ın doğusundaki Türk yurdu Horasan'dan, önce İran Azerbeycanı'ndaki Hoy kasabasına, oradan da Anadolu'ya göçüp Sivas'a yerleşen bir Türkmen soyundan geldiği yolundadır.

  Çocukluğu çobanlıkla geçen Pîr Sultan'ın okuma yazma bildiği anlaşılıyor, ama bilgin bir kişi olduğu söylenemez. Tekke eğitimi çerçevesinde kalmıştır. Halifeler tarihini, peygamber menkıbelerini, evliya menkıbelerini, tarikat kurallarını, Yunus Emre'yi, Hatâyî'yi bilir. Bunlar dışında, çağının bilimleriyle ilgilenmediği gibi, divan edebiyatı ile de ilgilenmemiştir. Şiirlerinde Yunan mitolojisinin, İran mitolojisinin izleri pek yoktur. Ayrıca, genel olarak bütün tarikatların kaynaklandığı Tasavvuf felsefesinin yüksek konularına da girmez.

  Söylentiye göre, Pîr Sultan'ın üç oğlu, bir kızı varmış. oğullarından Seyyit Ali Banaz köyünün üst yanındaki çam korusunda,Pîr Muhammed Tokat'ın Daduk Köyünde, Er Gaib de Dersim'de gömülüymüşler. Adı Sanem olan kızının Pîr Sultan asıldığı zaman söylediği ağıt çok ünlüdür. Bazı uzmanlar bu ağıtı Sanem'in ağzından bir tarikat ozanının yazmış olabileceğini belirtirler. Pîr Muhammmed ise babası gibi şairdir. Delikanlı iken attan düşerek öldüğü, Pîr Sultan'ın "Allah verdiğini almaz dediler / Bana verdiğini aldı n'eyleyim" derken bu olaya değindiği söylenir. Şiirlerinden uzun yaşadığı, çok çocuğu bulunduğu açıkça anlaşılan şairin, sağlığında iki oğul acısı görmüş olduğunu ileri sürenler de vardır.

  Pîr Sultan Alevî-BektaşÃ® tarikatındandır. Tarikata girme arkadaşı, yani musaibi, Ali Baba'dır. Bağlandığı tekkenin pîri ise, Ahmet Yesevî'nin Anadolu'ya gönderdiği dervişlerden Koyun Babanın tekkesinde, BektaşÃ®liğin kurucusu Hacı Bektaş Veli'nin tekkesinde posta oturmuş, yani en üst makamlara getirilmiş Şeyh Hasan'dır.

  Pîr Sultan, bağlandığı tarikatça yalnız dinsel önder değil, devlet başkanı olarak da görülen İran Şahları adına, Anadolu halkını Osmanlılar'a karşı kışkırttığı,ayaklanmaya çağırdığı, belki de bir aayaklanmaya öncülük ettiği için, Sivas Valisi Hızır Paşa'nın emriyle tutuklanmış, yolundan dönmeyeceği anlaşılınca da asılmıştır.

  Söylentiye göre, asıldığı yer Sivas'da eskiden Keçibulan adını taşıyan, sonra uzun süre Darağacı diye anılan, şimdi ise Kepçeli denilen yerdir. Bugün Sanayi Çarşısı'nın karşısında Mal Pazarı olarak kullanılan bu alanın Gazhane bitişiğinde, sıra söğütlerin bitiminde bulunan, boyu beş metre, eni bir metreden fazla, bakımsız toprak yığını onun mezarıdır. Üstündeki moloz taşlar, asılması sırasında Hızır Paşa'nın emriyle halkın attığı taşlardır.

  Mezarının, bir menkıbeye göre Erdebil'de, BektaşÃ® geleneğine göre de Merzifon'da olduğu söylenir. Daha başka söylentiler de vardır, ama gerçeğe en yakın görünen söylenti asıldığı yere gömüldüğü, yakınlarının, tarikat erlerinin, hükümet baskısı yüzünden ölüsünü alıp köyüne bile götüremedikleridir.

  Şiirlerinden, halk söylentilerinden çıkarılan bu dağınık bilgileri değerlendirebilmek için, önce, Pîr Sultan'ın ne zaman yaşadığını saptamak gerekir.


  --------------------------------------------------------------------------------

  NE ZAMAN YAŞADIĞI

  Uzmanlar "Yürüyüş eyledi Urum üstüne" diye başlayan şiirindeki sözlerine bakarak, Pîr Sultan Abdal'ın Şah Tahmasb zamanında yaşadığını söylüyorlar. Bu şiirinde şöyle sözler var:

  Aslını sorarsan Şah'ın oğludur
  (...)
  Koca Haydar Şah-ı cihan torunu
  Ali nesli güzel imam geliyor

  "Koca Haydar Şah-ı cihan" diye anılan, Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar'dır. "Şah" diye anılan ise, Akkoyunlu Devleti'ni yıkıp Safevîoğulları Devleti'ni kurarak ŞÃ®Ã® mezhebi başkanlığı ile devlet başkanlığını birleştiren, Şah İsmail'in kendisidir. Şeyh Haydar'ın torunu, Şah İsmail'in oğlu da Şah Tahmasb'dır.

  Şah Tahmasb'ın saltanat döneminin (1524-1578) büyük bir bölümü, Kanunî Sultan Süleyman'ın saltanat dönemine (1520-1566) rastlar. Bu iki hükümdar geçmişteki acı olaylar yüzünden, uzun süre ülkeleri arasında barışı sağlayamamışlar, İranlılar ile Osmanlılar, 1534'den 1554'e kadar, tam yirmi yılı anlaşmazlıklar, çatışmalar, savaşlarla geçirmişlerdir. Kanunî Sultan Süleyman 1534'de yaptığı doğu seferinde, İranlılar'ın elinde bulunan Bağdat'ı Osmanlı topraklarına katmış, Şah Tahmasb 1548'de Anadolu'ya girerek Kemah'a kadar ilerlemiş, 1552'de Erciş, Ahlat kalelerini geri almıştır.

  Pîr Sultan'ın şiirlerindeki olayların Şah Tahmasb dönemindeki olaylara uyması, daha sonraki İran şahlarının Anadolu üzerine "yürüyüş eylemiş" olmaları, bazı uzmanların kesin konuşmalarına, şairin bu dönemde yaşadığından şüphe edilemeyeceğini söylemelerine yol açar.

  Oysa bu dönemde Sivas'da valilik etmiş bir Hızır Paşa yok, ama 1552'de Köstendil, 1554'de Şam, 1560'da Bağdat beylerbeyliklerinde bulunmuş bir Hızır Paşa var. Uzmanlar 1567'de ölen bu Hızır Paşa'nın, Bağdat'a giderken, Sivas'a uğrayıp oradaki ayaklanmayı bastırmış olabileceğini söylüyor. Bu görüş doğruysa, Pîr Sultan 1560'da asılmış demektir.

  Pîr Sultan'ın dili on altıncı yüzyılın ikinci yarısının dilidir, diyen bazı uzmanlar ise şairin 1560'da asılmış olabileceğini kabul etmiyorlar. Onlar halk söylentisini değerlendirerek başka bir yoldan gidiyor, Sivas'da valilik etmiş Hızır Paşa'yı arıyorlar.

  Sofi Aziz Mahmut Hüdâyi Efendi'nin I. Ahmed'e yazdığı bir mektupta, Alevîler ile Şeyh Bedreddin'e bağlı olanları iyi tanıyan, onlarla uğraşmasının bilen bir Hızır Paşa'dan söz ediliyor. Belgenin ilgili bulunduğu dönemde ise iki Hızır Paşa yaşamış. Birinin özellikleri şöyle:

  Deli Hızır Paşa, Van Beylerbeyi (1582), Kars Beylerbeyi olarak İran seferine katılma (1587), Erzurum Beylerbeyi (1588), Sivas Valisi (1588), Diyarbakır Valisi (1589), gene Sivas Valisi (1590), Tuna Muhafızı (1602), Budin Muhafızı (1605), ölümü (1607).

  Deli diye anılması gözü pek, acımasız bir kimse olduğunu gösteriyor. Ayrıca İran seferine katılmış, yani Safevîlere karşı savaşmış. Safevî yanlısı Alevîlere düşmanlık besleyebilir. İki kere Sivas'a vali gönderilmiş, ikincisinde oldukça uzun kalmış. Alevîleri iyi tanıdığı, onlarla uğraşmasını bildiği anlaşılıyor.

  Pîr Sultan'ı astıranın Sivas Valisi Deli Hızır Paşa olduğunu söyleyen uzmanların görüşü doğruysa, şairin ölümü 1588'de, ya da 1590'dan sonradır.

  Gene uzmanlara göre, Pîr Sultan 1534'de Bağdat'ın Osmanlılar'a geçişi üzerine, İran Şahına,

  Güzel Şah'ım çok yerlerden görünür
  Aslı nedir niye verdin Bağdat'ı

  diye şiir yazmıştır. 1534 ile 1590 arasında 56 yıl var. Pîr Sultan bu şiiri yazdığında, diyelim 20 yaşındaysa, 76 yaşında ölmüş olur.

  Böyle uzun bir ömür sürdüğü kabul edilirse, uzmanlar arasındaki görüş ayrılıkları da sona erebilir. Çünkü bu uzun ömre hem Pîr Sultan'ın şiirlerindeki olaylara uygun düşen Şah Tahmasb dönemi, hem de Deli Hızır Paşa sığdırılabiliyor.

  Gene de bazı durumların açıklanması kolay değil. Örnekse, Pîr Sultan'ın şiirlerinde bir Alevî ayaklanmasından söz ediliyor, oysa Deli Hızır Paşa döneminde Sivas'da böyle bir ayaklanma olmamış.

  Uzmanlar arasındaki görüş ayrılıklarının ötesinde, kesin olan şudur: Pîr Sultan abdal on altıncı yüzyılda Anadolu'da, Sivas yöresinde yaşadı.


  --------------------------------------------------------------------------------

  KİTAPLAR

  Pîr Sultan abdal üzerine ilk önemli çalışmayı 1929'da Sadettin Nüzhet ERGUN yapmış, 105 şiir yayımlayarak, şair üzerine bilgiler verilmiştir: XVII Asır Saz Şairlerinden Pîr Sultan Abdal.

  Konuya ikinci önemli yaklaşım Pertev Naili BORATAV ile Abdülbâki GÖLPINARLI'nın birlikte hazırladıkları, 1943'de yayımlanan Pîr Sultan Abdal adlı kitaplar olmuştur.

  Diğer yayınlar:

  Pîr Sultan Abdal,Abdülbâki Gölpınarlı, Varlık Yayınevi
  Pîr Sultan Abdal, Cevdet Kudret, Yeditepe Yayınevi
  Pîr Sultan Abdal, Cahit Öztelli, Milliyet Yayınevi
  Sabahattin Eyüboğlu'nun, ölümünden önce hazırlayıp bitiremeden bıraktığı bir seçmeler kitabı, dostlarınca tamamlanıp Cem Yayınları arasında basıldı.

  ALÇAKTA YÜKSEKTE YATAN

  Alçakta yüksekte yatan erenler
  Yetişin imdada aldı dert beni
  Başımı alıp hangi yere gideyim
  Gittiğim yerlerde buldu dert beni

  Oturup benimle ibadet kıldı
  Yalan söyledi de yüzüme güldü
  Yalın kılıç olup üstüme geldi
  Çaldı bölük bölük böldü dert beni

  Üstümüzden gelen boran kış gibi
  Yavru şahin pençesinde kuş gibi
  Seher çağı bir korkulu düş gibi
  Çağırta çağırta aldı dert beni

  Abdal Pîr Sultan'ım gönlüm hastadır
  Kimseye diyemem gönlüm yastadır
  Bilmem deli oldu bilmem ustadır
  Söyle bir sevdaya saldı dert beni


  BEN DERVİŞİM DİYE

  Ben dervişim diye göğsün gerersin
  Hakk'ı zikretmeye dilin var mıdır
  Sen kendini görsene ilden n'ararsın
  Hâli hâl etmeye hâlin var mıdır

  Birgün balık gibi ağa sararlar
  Mürşidinden rehberinden sorarlar
  Tütsü yakıp köşe köşe ararlar
  Ben arıyım dersin balın var mıdır

  Dertli olmayanlar derde yanar mı
  Tahkik derviş ikrarından döner mi
  Her bir uçan gül dalına konar mı
  Ben bülbülüm dersin gülün var mıdır

  Pîr Sultan'ım senin derdin deşilmez
  Derdi olmayanlar derde düş olmaz
  Mürşidsiz rehbersiz yollar aşılmaz  BENİ GÖRÜP YÖNÜN ÖTE DÖNDÜRME

  Beni görüp yönün öte döndürme
  Yine gitmez meylim sendedir sende
  Yıkıp hilâl kaşlariını yere indirme
  Günah sende değil bendedir bende

  Şeker vardır dudağında dilinde
  Arzumanım kaldı gonca gülünde
  Sen bir padişâhsın hükmün elinde
  Senin ile dâvam sendedir sende

  Sensiz çıkıp yaylaları yaylamam
  Engeller içinde sırrın söylemem
  Çok günah işledim inkâr eylemem
  İk'ellerim kızıl kandadır kanda

  Nice beyler ile gezdim yoruldum
  Kan bulanık aktım duruldum
  Sencileyin çok güzele sarıldım
  Dahi sevgin candadır canda

  Pîr Sultan Abdal'ım böyle deyiptir
  Âşıklar güzeli sevegeliptir
  Bir güzel sevmeyle kanlı m'oluptur
  Kellem terkidedir yandadır yanda  GEL BENİM SARI TAMBURAM

  Gel benim sarı tamburam
  Sen ne için inilersin
  İçim oyuk derdim büyük
  Ben anın'çin inilerim

  Koluma taktılar teli
  Söyletirler bin bir dili
  Öldüm ayn-i cem bülbülü
  Ben anın'çin inilerim

  Koluma taktılar perde
  Uğrattılar bin bir derde
  Kim konar kim göçer burda
  Ben anın'çin inilerim

  Göğsüme tahta döşerler
  Durmayıp beni okşarlar
  Vurdukça bağrım deşerler
  Ben anın'çin inilerim

  Gel benin sarı tamburam
  Dizler üstünde yatıram
  Yine kırıldı hatıram
  Ben anın'çin inilerim

  Sarı tamburadır adım
  Göklere ağar feryadım
  Pîr Sultan'ımdır üstadım
  Ben anın'çin inilerim


  ÖTME BÜLBÜL

  Ötme bülbül ötme, şen degil bağım
  Dost senin derdinden ben yana yana
  Tükendi fitilim eridi yağım
  Dost senin derdinden ben yana yana

  Deryadan bölünmüş sellere döndüm
  Ateşi kararmış küllere döndüm
  Vakitsiz açılmış güllere döndüm
  Dost senin derdinden ben yana yana

  Haberin duyarsın peyikler ile
  Yaramı sarsınlar şehidler ile
  Kırk yıl dağda gezdim geyikler ile
  Dost senin derdinden ben yana yana

  Abdal Pir Sultan'im, doldum eksildim
  Yemeden içmeden sudan kesildim
  Zülfün kemendine kondum asıldım
  Dost senin derdinden ben yana yana
  Uyur idik uyardılar
  Diriye saydılar bizi
  Koyun olduk ses anladık
  Sürüye saydılar bizi

  Halimizi hal eyledik
  Yolumuzu yol eyledik
  Her çiçekten bal eyledik
  Arıya saydılar bizi

  Hakk'ın yoluna dizildik
  Dost defterine yazıldık
  Bal olduk şerbet ezildik
  Doluya saydılar bizi

  Pir Sultan Abdal'ım şunda
  Çok keramet var insanda
  O cihanda bu cihanda
  Veliye saydılar bizi
   
 2. Alevi_Kaptan

  Alevi_Kaptan Admin Yetkili Kişi

  Kayıt:
  5 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  982
  Beğenilen Mesajlar:
  221
  :cry:
   
 3. pirimunzur

  pirimunzur Yeni Üye

  Kayıt:
  19 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  4
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  emegine saglik arkadaşim paylaşimın için.


  Hak nasip eylese dergâha varsam,
  Bir dem divaninda dursam yâ Ali.
  Egilsem dizine niyâz eylesem,
  Yüzüm kademine sürsem yâ Ali.

  Yüzüm kademine sürdüğüm zaman,
  Zerrece gelmezdi gönlüme güman,
  Sahım düldülüne bindin zaman,
  Önünce Kanber'in olsam yâ Ali.

  Kanber gibi hizmetinde götürsen,
  Bir dem aglatıp, bir dem güldürsen,
  Çekip Zülfikâr'ı beni öldürsen,
  Elim eteğinden kesmem yâ Ali.
  Keser miyim eteginden elimi?
  Kabul ettim Hak yolunda ölümü,
  Dogru sürün erenlerin yolunu.
  Mümin canlarından olsam yâ Ali.

  Mümin olan neresinden bellidir?
  Hakki söyler nefesinden bellidir.
  Erenler baginin gonca gülüdür.
  Tomurcuk güllerin dersem yâ Ali.

  Pir Sultanım beni mihman götürsen,
  Götürsen de ayn-i cem'e yetirsen,
  Dizini dizime vursan otursan,
  Doyasi yüzüne baksam yâ Ali.
   
 4. mihrican

  mihrican Daimi Üye

  Kayıt:
  8 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  201
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Arkadaşım bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığın için teşekkürler.
   
 5. melek

  melek Misafir

  Gelmiş iken bir habercik sorayım
  Gelmiş iken bir habercik sorayım
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın
  Gerçek erenlere yüzler süreyim
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın

  Alçağında al kırmızı taşın var
  Yükseğinde turnaların sesi var
  Ben de bilmem ne talihsiz başın var
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın

  Benim Şah'ım al kırmızı bürünür
  Dost yüzün görmeyen düşman bilinir
  Yücesinden Şah'ın ili görünür
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın

  El ettiler turnalar kazlara
  Dağlar yeşillendi döndü yazlara
  Çiğdemler taşınsın söylen kızlara
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın

  Şah'ın bahçesinde gonca gül biter
  Anda garip garip bülbüller öter
  Bunda ayrılık var ölümden beter
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın

  Ben de bildim şu dağların şahısın
  Gerçek erenlerin nazargâhısın
  Abdal Pir Sultan'ın seyrangâhısın
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın
   
 6. kardelen-60

  kardelen-60 Daimi Üye

  Kayıt:
  20 Şubat 2007
  Mesajlar:
  51
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  emeğine yüreğine sağlık kardeşim süpersin valla :cry:
   
 7. bluedream

  bluedream Daimi Üye

  Kayıt:
  8 Şubat 2007
  Mesajlar:
  545
  Beğenilen Mesajlar:
  3
  çok güzel olmuş kardeşim ellerine ve yüregine saglık olsun
   
 8. gülüş

  gülüş Daimi Üye

  Kayıt:
  21 Ocak 2008
  Mesajlar:
  661
  Beğenilen Mesajlar:
  4
  Gerçektende güzel paylaşım Pirsultanın hayatını ve şiirlerini bilmeliyiz diye düşünüyorum

  Direnişin simgesidir PirsultanAbdal
   

Sayfayı Paylaş