Cahiliye Toplumlarında Kadın ve Değeri

Konu, 'Kültür & Sanat' kısmında ero tarafından paylaşıldı.

 1. ero

  ero Daimi Üye


  Bilindiği gibi İslâmiyet gelmeden önce, Arap toplumunda yaşanan devre "câhiliye? ismi verilmiştir. Câhiliye devri, insanlığın inanç, ibâdet, ahlâk, yaşayış ve hukuk bakımından çöküşte olduğu devri temsil eder.
  İslâm dîni, insanları düşmüş oldukları bu bataklıktan, Allâh'ın ihsan ettiği bir ip (hablullâh: Allâh'ın ipi, Kur'ân-ı Kerîm) sâyesinde kurtarmış, onları fazilet ve medeniyetin zirvesine taşımıştır.

  Aradan geçen yüzyıllar neticesinde, insanlığın, hakikat ve medeniyet vâdisinde daha ilerilere gitmesi gerekirken, maalesef günümüzde gelinen nokta tam aksinedir. Hakikaten bir çok toplumda İslâm'ın insanların kalp ve zihinlerine yaktığı nûr unutulmuş, öğrettiği mukaddes değerler terk edilmiş ve nihayet insanlar nefslerinin zifiri karanlığında kaybolup gitmişlerdir.
  Bu sebeple İslâm'ın değer verdiği, yükselttiği, aslî hüviyet ve fazîletlerine kavuşturduğu bütün varlıklar gibi, "kadın? da bu çöküşten nasibini almıştır.

  İslâm'ın cenneti ayaklarının altına serdiği analar, şeref ve fazilet bakımından göklere çıkardığı meziyetli ve sâliha hanımlar; yerini toplumun ayakları altında ezilmeye yüz tutmuş, iffet, ahlâk ve fazîletten mahrum kalmış zavallı kadınlara terk etmiştir.

  Bunun içindir ki, modern hayat, tam bir câhiliye zihniyetidir. Kadını, nefsinin ve toplumun kölesi hâline getirmiş; ona mutluluk yolu olarak kendi evi dışındaki her yeri göstermiştir.
  Bu hâliyle kadın, parlak sloganların tuzağına ve sömürülmenin kucağına düşmüş, en hassas duyguları, zayıf bedeni, bütün zerâfet ve güzelliği, asâlet ve şerefi hoyratça nâdân ayaklar altında çiğnenmiştir.

  Bu yazımızda, günümüzdeki cehâletin derecesiyle karşılaştırmaya imkân vermesi için tarih boyunca çeşitli devirlerde ve toplumlardaki kadınların mevkiine kısaca değinmek istiyoruz:
  Araplar'da
  Câhiliye Arapları, kız çocuğunu hiç sevmezler, kadının toplum içindeki mevkiinden dolayı kız çocuklarını utanç vesilesi olarak görür ve kendilerinden kurtulmak için onları diri diri toprağa gömerlerdi.

  Kadınlar, genelde alınıp satılan, hediye edilen, kullanılıp sömürülen varlıklar durumundaydı.

  Evlilik, bir satış akdi olarak görülürdü. Evlenen kadın, baba hâkimiyetinden çıkar ve koca hâkimiyetine girerdi. Nikah esnasında verilen mehir, kadının değil, velinin (babanın vb.) hakkı idi.
  Koca istediği sayıda kadınla evlenebilirdi. Kadınlardan istediğini istediği zaman boşayabilir, boşadığı kimseyle de istediği zaman tekrar evlenebilirdi.
  Kocasının ölümü hâlinde kadın, kocasının mirasçılarının malı olarak telâkki edilir, mirasçılardan kim önce davranırsa, kadının sahibi o olurdu.
  Kadınlar, hür kadın ve câriye olarak ikiye ayrılırdı. Her birinin toplumda sahip olduğu bir konumu vardı. Câriye için tabiî görülen bazı şeyler, hür kadına yakıştırılmaz, onlar için utanç sebebi olabilirdi.

  Câriyeler arasında yaygın olan zinâ, hür kadınlar arasında da nisbeten vardı.
  Ama evli iken yapılan zinanın cezası, ölümdü.
  Araplar kadını hile ve tuzak sahibi, dedikoducu, uğursuz ve intikamcı olarak adlandırırlar ve onların desiselerinden çok çekinirlerdi. Kadınların görüşlerine pek itibar etmezler, onlara danışmazlardı.
  Eski Yunan'da
  Kadın, aşağılık bir mahluk olarak görülüp her türlü haktan mahrum bırakılmıştır. O, sadece erkeklerin zevk âletidir. Ancak ev işlerinde çalışabilir. Herhangi bir tasarruf hak ve yetkisi yoktur.
  Roma'da
  Yunan kadınından pek farklı değildir.

  Âilenin reisi durumunda olan erkek, karısı ve çocukları üzerinde sınırsız bir şekilde, tam bir hak ve hukuk yetkisine sahipti. Hattâ çok defa karısını öldürmeye kadar varan bir salâhiyetin tatbikçisiydi. Onlara istediğini yapabilirdi.

  Baba istediği kimseleri âilesine aldığı gibi isteğini de kabul etmeyebilirdi.
  Kızın mülk edinme hakkı yoktu.
  O devrin filozoflarından Eflâtun (Platon), kadının elden ele orta malı olarak gezmesini savunmuş, Aristo ise kadını, yaratılışta yarım kalmış bir erkek olarak târif etmiştir.
  Eski Hind'de
  Eski Hind Hukuku'na göre kadın; miras, evlenme ve diğer muâmelelerde hiçbir hakka sahip değildi.

  Murdar temâyüllere, zayıf karaktere ve fenâ bir ahlâka sahip olduğundan, Manu kanunu onu, çocukluğunda babasına, gençliğinde kocasına, kocasının vefâtından sonra da oğluna veya kocanın akrabasından bir erkeğe bağlı olmaya mecbur etmiştir.
  Kocası ölen kadına diri diri yakılmak veya ölen kocasının evinde bir köle gibi çalışmak düşerdi. Bir daha evlenemezdi. O kadın, tanrıların memnun olması veya yağmur yağması için kurban edilirdi.
  Budizm'de
  Budizm'in kurucusu Buda, ilk zamanlarda kadını, dinine kabul etmiyordu. Onlardan muhakkak sakınılması gereken varlıklar olarak bahsediyordu. Ancak Anenda'nın ısrarlarıyla bir çok tereddütten sonra kadınları dinine kabul etmeye başlamış, fakat bunun Budist toplumu için çok tehlikeli olduğunu söylemeden edememişti.
  Yahudilik'te
  Yahudi din adamlarının yorumlarıyla şekillenen Yahudilikte, kadın, genelde menfî olarak değerlendirilmektedi r. Yahudi kızları, babalarının evinde bir hizmetçi gibidirler. Baba onları satabilir.

  Âdem'i yoldan çıkardığı için lânetli kabul edilen Yahudi kadını, vazifelerini hakkıyla yerine getiremediği için doğum esnasında ölmektedir. Tevrat'ın en büyük tefsiri olan Talmud'da şöyle bir ifade yer almaktadır:

  "Üç suç yüzünden kadınlar doğum sırasında ölürler: 1- Aybaşlarına aldırış etmedikleri için, 2- Hamur ayırmada, 3- Sebbat kandilini yakılmasında kusur işledikleri için.?
  Aybaşından kurtulan kadının günahına kefaret olarak bazı kurbanlar kesme mecburiyeti vardır. Mazeretli kadının hem kendisi, hem de yediği, yaptığı ve hatta yattığı şeyler de murdar sayılırdı.

  Kadın, dînî ibâdet ve âyinlere katılamaz, kendisini Rabbine adayamazdı.
  Eski İran'da
  Sasânî Devleti'nde kız kardeşle evlenmek câizdi. Hatta bu teşvik edilirdi. Kan hısımlığının, kız kardeş ve annelerin saygıya değer bir husûsiyetleri yoktu.
  Hıristiyanlık'ta
  Âdem'e yasak meyveyi yediren ve "aslî suç? denilen günâhı işleten bir yaratıktır. O, günâhın anası, fesat ve fitnenin kaynağıdır. O büyük günah sebebiyle Allâh'ın hükmü hâlâ kadın cinsinin üzerindedir. Suç da hâlâ ortadadır. O kaçınılması imkânsız bir kötülük kaynağıdır. Kadının ruhunu şeytan istilâ etmiştir.

  Şeytan, erkeğe, Hazret-i Âdem'de olduğu gibi ancak kadın vasıtasıyla yaklaşabilmektedir.

  Kadın pis ve çirkin bir şey olarak kabul edildiği için, onunla evlenme de hoş karşılanmaz. Evlenen kişi, artık Allâh'ı ve O'nun melekûtunu düşünemez; sadece karısını düşünür.

  Bu ise insanı (erkeği) melekût âleminden uzaklaştırır. Bunun için Hıristiyan din adamı olan "ruhban?ların evlenmeleri yasaktır. Temiz ve iyi olan kişi evlenmez. Boşanıp da evlenen kimse ise, zina yapmış olurdu.

  İsa'nın doğumundan beş asır sonra yapılan Mokun toplantısında kadınlar hakkında şöyle denilmiştir:
  "Mesih'in annesi hâriç (Çünkü o yarı ilâhe durumundadır.) hiçbir kadın cehennem azabından kurtulamaz.?
  Evlilik, boşanma vb. medenî hukukla ilgili kanunlarda Ortodoks ve Protestanlar, Katoliklere oranla daha müsâmahalıdırlar.

  Avrupa'da
  İlk, Orta ve Yeni çağ boyunca bâtıl din ve kültürlerin etkisinde kalan topluluklar; özel olarak Avrupa'da, genel olarak da bütün dünyada kadının ruhu olup olmadığı tartışmışlardı.

  Din âlimleri ve filozoflar, asırlar boyunca bu konu üzerinde kafa yordular.

  Onlar arasında kadının ruhu olduğunu kabul edenler, bu sefer bu ruhun, bir insan mı, yoksa bir hayvan ruhu mu olduğunda ihtilâfa düştüler.

  Ruhunun, insânî bir ruh olduğunu kabul eden az sayıdaki zümre bile ona, toplumda insanlık haysiyetine yaraşır bir hukuk konulmasına râzı olmadı. Kadın, mutlaka erkeğin altında, belki bir köleden biraz daha üstün, ama kesinlikle alelâde ve zavallı bir varlıktı.
  Devam edegelen hayatta ise kadın, cehâlet içine gömülmüş, yiyen, içen, hâmile kalan ve hayvanlar gibi geceli-gündüzlü çalışan, ihmâle uğramış bir varlık konumundaydı.

  Bunların yanı sıra az sayıda ve varlıklı hayat yaşayan bir tabaka olan derebey ve asilzâdelerin hanımları ise, şatolarda şehvet ve israf vâsıtası olmak dışında bir meziyete sahip değildi.

  Bu durum, Sanayi İnkılâbı gelip çatıncaya kadar böyle devam etti.
  Zina serbestti. Bu tür günahlar fazla önemsenmiyordu, çünkü günah çıkarma mekanizmasıyla kolayca temizlenebiliyorlard ı. Krallar ve senyörler, kendi halklarından evlenecek yaşa gelen kızları, birbirlerine bağışlayabiliyor veya satabiliyorlardı.
  İngiltere'de kadın murdar bir mahluk sayıldığından İncil'e el süremezdi. Bu vaziyet, ancak kral VIII. Hanry'nin (1509-1547) devrinde parlamentodan çıkan bir kararla sona erdirilebildi. Bu kararla kadınlar artık İncil okuyabileceklerdi.

  Modern Sanayi Toplumunda
  Sanayi toplumlarında kadın, bilhassa savaş dönemlerinde en az erkek kadar çalıştırılmış, en ağır işlerde çalışması teşvik edilmiş, hâmilelik ve âdet dönemleri gibi bedenen zayıf düştüğü zamanlar yok sayılmıştır.

  Meselâ 1930'larda Britanya dokuma sanayi işçilerinin % 65'i kadındı.

  Gücünün kat kat üstündeki işlerde, aylarca çalıştırılan kadınlara, sırf kadın oldukları için, aynı işte çalışan bir erkekten daha az ücret verilmiştir.

  Bu durum, haklı olarak kadınları isyan ettirmiş ve Batı'da ilk feminizm hareketleri bu sebeple başlamıştır.
  İlk kez 1860'da, ABD'de sendikalar, kadınların baskısıyla "eşit işe eşit ücret? talebinde bulundular.

  Kadının oy verme ve seçilme hakkı, Büyük Britanya'da (İngiltere'de) 1928'de, Fransa'da 1944'te tanındı.
  Modern çalışma hayatında, ev hayatı kurma, âile ve çocuk sahibi olma; kadın için bir lüks ve özgürlüğüne engel kabul edilmiştir.

  Bu düşüncelerle modern hayatın esâretine düşen kadınlar, içlerindeki en tabiî ve fıtrî duygu olan anneliği, iş hayatına fedâ etmişlerdir. Bu durum, neslin devamını tehlikeye soktuğu gibi aile içerisindeki huzur ve dayanışmanın yok olmasına da yol açmıştır. Artık modern batı toplumlarında kadın, erkeği gibi her türlü işte çalışarak onunla eşit olduğunu göstermiş, ama ne yazık ki, kadınlığını kaybetmiştir. Bu yüzden eşler arasında muhabbet ve saygı ile perçinlenmiş mukaddes ve huzurlu âile yuvası, yerini para, zevk ve menfaat ortaklığına bağlı geçici birlikteliklere bırakmıştır.
  Ayrıca film, dizi, reklam vb. yollarla erkek ve kadının cinsel duyguları alabildiğine tahrik edilmiş, buna mukabil evlilik müessesesi gözden düşürülmeye çalışılmıştır.

  Bu da erkek ve kadının ruhunu zehirlemiş, iki cinsi de türlü sapıklıklara yönlendirmiş ve toplumun maddî-mânevî yıkımını hızlandırmıştır.
  Kadın; güzellik ve cinselliği ile bir pazarlama unsuru olarak görülmüş, dondurmadan arabaya, jiletten kaleme, motosikletten dergiye, kokudan ayakkabıya her türlü ürünü süsleyen bir aksesuar seviyesine düşürülmüştür.


  O, satılması gerek ürünleri câzibesiyle süslediği (!) gibi israf ekonomisinin de öncelikli muhâtabıdır. Kadınların kendilerini gösterme meyline hitap eden kozmetik, giyim, takı vb. ürünler, arkalarına aldıkları moda ve reklam rüzgarıyla iş hayatına dalmış özgür (!) ve zengin (!) kadının cebindeki paraya göz dikmektedir.

  Böylece kadın, ruhunu paraya çevirip bedenini süslemekte, gençliğini heder edip ihtiyarlığında yalnız kalmakta ve sonuçta iki dünyada da perişan olmaktadır.
  Kaynaklar:
  "Sosyal Hayatta Kadın?, İSAV, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1996;
  Bekir Topaloğlu, "İslâm'da Kadın?, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1992, 18. Baskı;
  Muhammed Kutup, "İslâm'ın Etrafındaki Şüpheler?, Cağaloğlu Yayınevi, İstanbul, 1965.

  "Hiçbir dönemde kadın, batı uygarlığının şimdiki zamanında olduğu kadar çok boyutlu sömürüye uğratılmadı ve saygınlığını yitirmedi.

  Hiçbir târihî dönem, bu kadar kadınların kendi istekleriyle ve âdeta birbirleriyle yarışarak köle, fuhuş sermâyesi, güzellik kraliçesi, tüketim aracı ve hedefi oluşlarına tanık değildir.

  Güçlünün zayıf olanları bilimsel yöntemlerle ezme hakkı kazandığı bu dönemde kadın, zayıfın da zayıfı olarak çok yönlü sömürüye uğratılıyor. Bakmayın siz «kadınlara özgürlük» adına haykıranların çığırtkanlıklarına.. .

  Eski Roma'nın veya İran'ın kadın pazarlarında da zamanına ve kılıfına uygun terâneleri vardı kadın tüccarlarının. Bir dönemde kendisini ve toplumunu anlamasına imkân olmayan bir tutsaktı müstazaf kadın.

  Onun tabiatının zayıf yanına seslenen özgürlük vaadleri insanlık/kadınlık vazifelerini ihmâl, terk ve inkâr etmesini getiriyordu.
  Hep aynı sloganlar: Özgürlük, adâlet ve eşitlik...

  Ne güzel vaadler, ama hani neredeler uygulamada? Zulmü çeşitlendiren materyalist sistemler, insanlığı kadar cinselliğini de dönüşüme uğratıyorlar kadının...?
   
 2. kartal1977

  kartal1977 Daimi Üye

  ero paylasım için saol güsel bi konu bu aslında emegine saglık can tartışmaya acık bi konu bazı yerleri tabi tartısılabilir
   
 3. gülüş

  gülüş Daimi Üye

  ''Eflâtun (Platon), kadının elden ele orta malı olarak gezmesini savunmuş, Aristo ise kadını, yaratılışta yarım kalmış bir erkek olarak târif etmiştir.''

  Düşünürler böyle derlerse varın gerisini siz düşünün ilk defa okudum çok şaşırdım

  Yazının sonunda ''zulmu çeşitlendiren materyalist sistemler denilmiş günümüzdeki kadınların durumu bu sistmlere bağlanmış
  Gönüllerinde nasıl bir sistem geçiyor tahmin etmek zor değil

  Sonuçta benim şahsi fikrim kadınların hiç biryerde etkileri yetkileri yok dünyayı ataerkil zihniyet yönetiyor bu zihniyet aslında değişmeli yoksa ne eşitlik ne özgürlük nede adelet gelir

  bu arada kadın olsun erkek olsun önce insan olduğumuzu unutmamalıyız


   
 4. nisan güneşi

  nisan güneşi Daimi Üye

  kadınların hiç biryerde etkileri yetkileri yok dünyayı ataerkil zihniyet yönetiyor bu zihniyet aslında değişmeli yoksa ne eşitlik ne özgürlük nede adelet gelir

  bu arada kadın olsun erkek olsun önce insan olduğumuzu unutmamalıyız.

  bu söylediklerine sonuna kadar katılıyorum gülşahcım,
  paylaşımın için teşekkürler erhan eline sağlık.
   
 5. ero

  ero Daimi Üye

  aslında ben bu gibi konuların bayan arkadaşlar tarafından açılmasını beklerdim ama, ben erken davranmış oldum.
  neyse okunmaya değer bulan bayan arkadaşlara teşekkürler.
  en azından kendi yasal haklarının ne olduğu ve hangi haksızlıklara maruz bırakıldıklarını bilmeleri, kadınların taleplerini daha doğru yansıtacaktır.
   
 6. ero

  ero Daimi Üye

  [sıze=4]bu arada nazarımda en iyi kadın temsilcilerden olduğu ve mücadeleci ruhundan ötürü roza lüksemburg'u buradan anıyorum[/sıze].
   
 7. gülüş

  gülüş Daimi Üye

  Roza Lüksemburg
   

  Ekli Dosyalar:

 8. sanem_62

  sanem_62 Daimi Üye

  Âdem'i yoldan çıkardığı için lânetli kabul edilen Yahudi kadını, vazifelerini hakkıyla yerine getiremediği için doğum esnasında ölmektedir. Tevrat'ın en büyük tefsiri olan Talmud'da şöyle bir ifade yer almaktadır:

  "Üç suç yüzünden kadınlar doğum sırasında ölürler: 1- Aybaşlarına aldırış etmedikleri için, 2- Hamur ayırmada, 3- Sebbat kandilini yakılmasında kusur işledikleri için.?
  Aybaşından kurtulan kadının günahına kefaret olarak bazı kurbanlar kesme mecburiyeti vardır. Mazeretli kadının hem kendisi, hem de yediği, yaptığı ve hatta yattığı şeyler de murdar sayılırdı.

  Kadına uygulanan En büyük etkenler nelerdir ..
  Kimilerine göre ademi cennetten atan havva
  Kımılerıne gore bakıre olmasına ragmen hamıle kalan meryem
  kımılerıne gore musaya ve dınıne ınanan fıravunun karısı asiye
  kımılerıne göre sevdiği erkekle yolda yururken gorulup oldurulen ıranlı rejım yanlısı bır demokrat kadın
  kımılerıne gore barlarda pavyonlarda can sıkıntısı alıp ıkı kadeh ıcıp dertlesecegı konsomatrıs kadın
  kımılerıne gore pıppa baccayı delı sannedıp s... yapmak ıcın ıdeal .. kadın
  kımılerıne gore ıstekı veya normal gunluk sıkıntı ve stresı atmak ıcın dayak atılması gereken kadın .
  ve kımılerıne gorede yukarda belırttıgım hususlardan dolayı KADIN ....


  Kadın olmak cok zor vesselam , kuklaların ve akılsızların dunyasında ...

  emeğine sağlık erhan . . .


   
 9. ero

  ero Daimi Üye

  kimine göre aslı , kimine göre şirin , kimine göre leyla..
   
 10. ünver55

  ünver55 Daimi Üye

  Hacı Bektaşi Velinin güzel bir sözü var: Bir ailede erkeği eğitirseniz sadece bir kişiyi eğitmiş olursunuz , kadını eğitirseniz aileyi eğitmiş olursunuz.Ne kadar doğru. Toplumumuzda kadınlar güçlü , sağlıklı ve mutlu olmalı ki yetiştireceği çocuklarda sağlıklı olsunlar.Ezilmiş , sindirilmiş, eğitimsiz bırakılmış kadınların olduğu müslüman toplumlarda çocuklarda kendileri gibi oluyor.Birde dikkatimi çekiyor, kadına sadece anne olduğu zaman değer veriyoruz.Yanılıyor muyum acaba....
   
 11. ero

  ero Daimi Üye

  annelik kutsal olduğundandır heralde.
   

Sayfayı Paylaş